Kulturvandring i Bissjön

Telefon
0913 20038
Webbplats
www.bissjon.se

En trevlig vandring i historisk miljö, ca 3,5 km. Vandringen är iordningställd av Bissjöns Byaförening.

Bissjön finns omnämnd redan 1543 i ”Jordhaboocken” med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Därav framgår också att en kvarn fanns i byn. Den första av nuvarande bilvägar genom byn byggdes 1925. Fram till dess var ”Gammvallsvägen” den stora färdvägen och anslöt i Mångbyn till Kustlandsvägen – dåtidens E4.

Vandringen

Den som startar vandringen där Ersnäsvägen möter nuvarande landsväg ser den såg som drevs från 1930 fram till början av 1970-talet. Under vandringen Ersnäsvägen, Gammvallsvägen mot sydost och tillbaka till starten passerar för trakten typiska bostadshus, ladugårdar och odlingar. Vissa byggnader är från mitten av 1800-talet. Dessutom kan man i tur och ordning se:

1. Liggande höna. Stor flat sten vilande på mindre stenar (ägg). Fornminnet syns från skylt vid Ersnäsvägen. Vetenskapen vet ej vad denna typ av fornlämning hade för funktion – tingsplats eller en plats där man valde styrelsemän kanske? Tre rösen och en liggande höna inom 500 m radie måste betyda något.

2. Rösen. Två stora rösen i korsningen mellan Ersvägen och Gammvallsvägen och ett dito nära Gammvallsvägen. Rösena ligger ca 30-40 m över havet och bedöms därför vara 3-4000 år gamla, tillkomna under bronsåldern. Mer om rösena kan läsas i Lövångersboken del 1.

3. Vattenkraftsdrivna. sågverk/kvarnar/spånhyvlar. Forsarna i Bissjöån har utnyttjats sedan urminnes tid. Än idag kan kanaler och fundament för sågverken och kvarnarna studeras. Lämplig rastplats.

4. Byastugan. Byns skola från 1906 till 1956 då byggnaden övertogs av Bönhusföreningen. 2002 köpte byaföreningen huset där byabiblioteket från 1900-talets första hälft, gamla byakartor mm finns att studera.

5. Millenniummonument. Ca 20 m norr om byastugan står en pyramid byggd av 20 stenar från byns marker. De tjugo stenarna representerar var och en sitt århundrade. Inne i pyramiden finns en låda av syrafast plåt. Den är fylld av en ädelgas och innehåller barnteckningar, karta, mynt, köpnotor o d som avses spegla 1900-talets sista decennium.

6. Flora. Här och där längs vandringsvägen uppmärksammar skyltar dig på växter. De är i stort sett ortstypiska och för oss alla välkända örter – men handen på hjärtat, vad är deras namn?

Trevlig vandring i historisk miljö, som vi tillsammans skall vårda och vara aktsamma om! Öppen och skyltad mellan juni och augusti.