Innerviksfjärden Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Innerviksfjärden är ett fågelreservat på 1530 ha med mer än 190 arter. Reservatet består av grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp som består av öppna vattenytor uppblandade med bladvass och talrika sävruggar. Fjärdens inre delar kantas av vidsträckta lövsumpskogar. Under vårflyttningen kan du se mer än tusetals storspovar på parad ute på fjärdisen.

Rastande fåglar

Rastande fåglar: storspov, blå kärrhök, jorduggla, tornfalk, fjällgås, sädgås, grågås, bläsgås, spetsbergsgås och vadare.
Häckande fåglar: småfläckig sumphöna, sävsångare, sothöna, svarthakedopping, gråhakedopping, skäggdopping, hornuggla, jorduggla, tornfalk, lärkfalk, blå kärrhök och brun kärrhök.
Tillfälligt observerade: bl a storskarv, havsörn, pilgrimsfalk, storlabb, häger och vit stork.

Öberget är reservatets bästa utsiktspunkt. För att komma dit åker du från Skellefteå till Ursviken. Vid Stackgrönnan tar du av mot Örviken. Efter ca 1,5 km – omedelbart efter Ötjärnen, ett bladvassområde – når du lämpligaste platsen att gå upp på Öberget.
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besok-och-upptack/naturreservat/innerviksfjardarna.html

Läs mer om Innerviksfjärden