Granlidtjärn Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Granlidtjärn, som ligger strax intill Björnbergets naturreservat, består av en brant nordsluttning mot Granlidtjärn och en platå i sydväst. I nordsluttningen växer urskogsartad granskog med inströdda 2-300 år gamla tallar. På flera håll i området förekommer torrakor av tall och grova yxhuggna tallstubbar. Döda och omkullfallna granar är ganska vanliga i området. Reservatet har därför en rik flora av urskogslevande tickor, däribland lappticka och ostticka. I området har man också goda möjligheter att träffa på gammelskogsfåglar som tjäder, lavskrika och tretåig hackspett.

Granlidtjärn avsattes som domänreservat 1960, ombildades till naturreservat 1997. Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat