Fjälbyns naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Fjälbyn är ett kustnära skogsområde med skogar och myrar som ligger mellan Bjuröklubb och Lövånger. I stora delar överväger mossrik tät blåbärsgranskog med beståndsåldrar upp till 250 år. Det finns ett betydande inslag av hänglavar, främst garnlav. I de centrala delarna av området finns en myr som omges av mager tallskog. Öster om myren löper ett sumpskogsstråk dominerad av tall med vit- och björnmossa i bottenskiktet. Döda träd av främst gran av olika nedbrytnngsgrad finns i måttliga till rikliga mängder.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat