Degerlidens Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Området är beläget i en nordost sluttning och domineras av en mycket väl skiktad granskog. Genomgående finns det ett inslag av spridda aspar, områdets södra delar har dock ett särskilt rikt aspinslag. När det gäller andra viktiga strukturer så finns det inom området en hög andel död ved och en del gamla mycket stora lövträd.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat