Degerforsheden Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Degerforsheden är något så unikt som en kustnära urskogsartad tallskog med opåverkade våtmarker. Området består av flack moränmark med gammal flerskiktad tallskog, med visst inslag av gran och björk. Tallskogen har brunnit ett antal gånger vilket har gett upphov till en tallskog med i huvudsak tre generationer tall, ca 120, 200 resp 300 år gamla. Enstaka tallar kan vara ännu äldre.

Grånade högstubbar och torrakor finns på många håll i området. Centralt i reservatet finns en mindre tjärn, Brattmyrtjärn, som omges av ett kärr. I reservatet finns också vackra trädbevuxna tallkärr med hjortron och dvärgbjörk. I området finns goda möjligheter att påträffa urskogslevande växter och djur som annars är mycket ovanliga i kustlandet. Norr om reservatet ansluter ett vidsträckt myrområde som är nästan helt ostört.

Degerforsheden avsattes som domänreservat 1960, ombildades till naturreservet 1997. Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat