Daglösten Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Daglösten är en av de värdefullaste naturskogarna i länets kusttrakter. Området är beläget på den skogsklädda kustslätten, 10 km innanför Bottenvikskusten. Skogen, som dominerar reservatet, består av en luckig barrblandskog med gläntor. Granet dominerar medan gamla grova tallar ger karaktär åt områdets centrala del.

Dessa tallöverståndare är över 300 år gamla och imponerande i storlek. I östra delen av reservatet finns flera öppna kärr åtskilda av skog. Skogens urskogskaraktär gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat