Bureå älv

Telefon
0910-45 25 10

Bure älv tillhör de minsta skogsälvarna och rinner upp strax söder om Burträsk och mynnar ca 10 mil senare vid Bureå. Medelvattenföringen är vid utloppet ca 11 m3/s. Ett karaktäriskt drag är älvens många och stora sjöar.

Älven är reglerad för vattenkraftändamål och har två kraftverk, Mjödvattsforsens och Falmarksforsens vattenkraftstationer, varav den senare utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Regleringen gör att vattenföringen normalt sett är jämn med en lägre vårflod och högre vintervattenföring än normalt.

Gös, abborre, gädda och den svenska flodkräftan, är de arter som i första hand utmärker Bureälven som fiskevatten. Arterna förekommer i starka bestånd. Gösens förekomst är unik såtillvida, att den befinner sig utanför sitt egentliga utbredningsområde.

Läs mer om fisket i Bureälvens vattensystem