Blylodmyran Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Som namnet antyder är större delen av detta reservat en myr. Blylodmyran ligger inom det område i övre Kågedalen där flera förekomster av urkalksten gett upphov till en ovanligt artrik vegetation. Inom reservatet finns en kombination av kalkkrävande växter, fjällväxter och växter med sydligare huvudutbredning. I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften av nattviol i sumpskogarna.

Här finner du också sydliga växter som örnbräken och skogsolvon. I västra delen av reservatet ligger en liten grund tjärn, Storkärret, med en unik förekomst av slidnate och den sällsynta mindre vattensalamandern. Flera hotade kärlväxter, lavar och mossor återfinns inom reservatet.

Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Beläget ca 7 km NNO om Boliden.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat